افتتاح کافه ابر طلایی

کافه ابر طلایی با ظرفیت 100 نفر و با پرسنل مجرب

کافه ابر طلایی با ظرفیت 100 نفر وبا پرسنل مجرب